term days nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term days nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term days giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term days.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term days

    * kinh tế

    kỳ hạn thanh toán

    ngày thanh toán