term set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term set

    * kỹ thuật

    bộ phận làm ngưng (máy)