term clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term clause

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điều khoản về thời hạn (đối với một quyền)