term policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm định kỳ

    đơn bảo hiểm kỳ hạn