term draft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term draft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term draft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term draft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term draft

    * kinh tế

    hối phiếu kỳ hạn