term paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term paper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • term paper

    a composition intended to indicate a student's progress during a school term

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).