term bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term bond

    * kinh tế

    trái khoán có kỳ hạn duy nhất, cố định

    trái phiếu định kỳ (dài hạn)