termite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

termite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm termite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của termite.

Từ điển Anh Việt

 • termite

  /'tə:mait/

  * danh từ

  (động vật học) con mối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • termite

  * kỹ thuật

  con mối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • termite

  whitish soft-bodied ant-like social insect that feeds on wood

  Synonyms: white ant