white ant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white ant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white ant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white ant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white ant

    * kỹ thuật

    con mối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white ant

    Similar:

    termite: whitish soft-bodied ant-like social insect that feeds on wood