white-hot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-hot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-hot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-hot.

Từ điển Anh Việt

 • white-hot

  * tính từ

  bị nung đỏ trắng

  (nghĩa bóng) giận điên lên

  (từ Mỹ, (từ lóng)) bị truy nã vì trọng tội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • white-hot

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  được nung trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • white-hot

  intensely zealous or fervid

  fierce white-hot loyalty

  Similar:

  white: glowing white with heat

  white flames

  a white-hot center of the fire