white sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white sea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white sea

    a large inlet of the Barents Sea in the northwestern part of European Russia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).