white bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white bear.

Từ điển Anh Việt

  • white bear

    /'wait'be /

    * danh từ

    (động vật học) gấu trắng