white book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white book

    a government report; bound in white

    Synonyms: white paper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).