white man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white man

    a man who is White

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).