white yam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white yam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white yam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white yam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white yam

    grown in Australasia and Polynesia for its large root with fine edible white flesh

    Synonyms: water yam, Dioscorea alata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).