white leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white leg

    * kỹ thuật

    y học:

    chân trắng (chân sula)

Từ điển Anh Anh - Wordnet