whiteruss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whiteruss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whiteruss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whiteruss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whiteruss

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    parafin lỏng