whiteface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whiteface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whiteface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whiteface.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whiteface

    a clown whose face is covered with white make-up

    Similar:

    hereford: hardy English breed of dairy cattle raised extensively in United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).