whitening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitening.

Từ điển Anh Việt

 • whitening

  /'waitni /

  * danh từ

  sự chuội, sự tẩy trắng, sự làm cho trắng

  (kỹ thuật) sự mạ thiếc (kim loại)

  vôi bột trắng (để quét tường)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whitening

  * kỹ thuật

  dung dịch vôi

  nước vôi

  sự làm trắng

  sự quét trắng

  hóa học & vật liệu:

  phấn bột trắng

  xây dựng:

  quét vôi

  sự quét (màu) trắng

  vôi quét tường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whitening

  changing to a lighter color

  Synonyms: lightening

  Similar:

  whiten: turn white

  This detergent will whiten your laundry

  Synonyms: white

  Antonyms: blacken