whitening stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitening stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitening stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitening stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whitening stone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá mài hạt nhỏ