whitening filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitening filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitening filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitening filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whitening filter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ lọc làm trắng