whiten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whiten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whiten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whiten.

Từ điển Anh Việt

 • whiten

  /'waitn/

  * ngoại động từ

  làm trắng; làm bạc (tóc)

  sn trắng, quét vôi trắng (lên tường...)

  mạ thiếc (kim loại)

  * nội động từ

  hoá trắng, trắng ra

  tái, tái nhợt đi, trắng bệch ra (mặt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whiten

  * kỹ thuật

  làm trắng

  quét trắng

  quét vôi trắng

  tẩy trắng

  xây dựng:

  sơn trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whiten

  turn white

  This detergent will whiten your laundry

  Synonyms: white

  Antonyms: blacken