blacken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blacken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blacken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blacken.

Từ điển Anh Việt

 • blacken

  /'blækən/

  * ngoại động từ

  làm đen, bôi đen

  bôi nhọ, nói xấu

  to blacken someone's character: nói xấu ai; bôi nhọ tên tuổi của ai

  * nội động từ

  đen lại, tối sẫm lại (nghĩa đen), (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blacken

  * kỹ thuật

  làm đen

  nhuộm đen

  sơn đen

  vật lý:

  bôi đen

  cơ khí & công trình:

  quét lớp đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blacken

  make or become black

  The smoke blackened the ceiling

  The ceiling blackened

  Synonyms: melanize, melanise, nigrify, black

  Antonyms: whiten

  Similar:

  char: burn slightly and superficially so as to affect color

  The cook blackened the chicken breast

  The fire charred the ceiling above the mantelpiece

  the flames scorched the ceiling

  Synonyms: sear, scorch