char nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

char nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm char giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của char.

Từ điển Anh Việt

 • char

  /tʃɑ:/

  * danh từ

  (động vật học) giống cá hồi chấm hồng

  * danh từ & nội động từ

  (như) chare

  * động từ

  đốt thành than, hoá thành than

  to char wood: đốt củi thành than

  * danh từ

  (từ lóng) trà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • char

  * kinh tế

  cá hồi chấm hồng

  than đốt thành than

  * kỹ thuật

  đối thành than

  đốt thành than

  làm công nhật

  than gỗ

  cơ khí & công trình:

  đốt than

  than củi

  thợ công nhật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • char

  a charred substance

  any of several small trout-like fish of the genus Salvelinus

  Synonyms: charr

  burn to charcoal

  Without a drenching rain, the forest fire will char everything

  Synonyms: coal

  burn slightly and superficially so as to affect color

  The cook blackened the chicken breast

  The fire charred the ceiling above the mantelpiece

  the flames scorched the ceiling

  Synonyms: blacken, sear, scorch

  Similar:

  charwoman: a human female employed to do housework

  the char will clean the carpet

  I have a woman who comes in four hours a day while I write

  Synonyms: cleaning woman, cleaning lady, woman