charlock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charlock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charlock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charlock.

Từ điển Anh Việt

  • charlock

    /'tʃɑ:lɔk/

    * danh từ

    (thực vật học) bạch giới ruộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet