scorch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorch.

Từ điển Anh Việt

 • scorch

  /skɔ:tʃ/

  * danh từ

  sự thiêu sém, sự cháy sém

  (từ lóng) sự mở hết tốc lực (ô tô, xe đạp)

  * ngoại động từ

  thiêu, đốt, làm cháy sém

  (quân sự) đốt sạch phá, phá sạch, tiêu thổ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm đau lòng, xỉ vả làm đau lòng, đay nghiến làm đau lòng, nói mỉa làm đau lòng

  * nội động từ

  bị cháy sém

  (từ lóng) mở hết tốc lực (ô tô...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scorch

  * kinh tế

  làm cháy xém

  sự cháy xém

  thiêu đót

  * kỹ thuật

  khắc

  khía

  khía rãnh

  làm xước

  rạch rãnh

  sự nướng

  vạch dấu

  vẽ sơ đồ

  hóa học & vật liệu:

  hơ lửa

  lưu hóa sớm

  sự hơ qua lửa

  sự lưu hóa sớm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scorch

  a surface burn

  Synonyms: singe

  a plant disease that produces a browning or scorched appearance of plant tissues

  a discoloration caused by heat

  become superficially burned

  my eyebrows singed when I bent over the flames

  Synonyms: sear, singe

  destroy completely by or as if by fire

  The wildfire scorched the forest and several homes

  the invaders scorched the land

  become scorched or singed under intense heat or dry conditions

  The exposed tree scorched in the hot sun

  Similar:

  sear: make very hot and dry

  The heat scorched the countryside

  char: burn slightly and superficially so as to affect color

  The cook blackened the chicken breast

  The fire charred the ceiling above the mantelpiece

  the flames scorched the ceiling

  Synonyms: blacken, sear