scorched earth strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scorched earth strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scorched earth strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scorched earth strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scorched earth strategy

    * kinh tế

    chiến thuật tiêu thổ