sear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sear.

Từ điển Anh Việt

 • sear

  /siə/

  * tính từ

  héo, khô; tàn (hoa; lá)

  the sear and yellow leaf: tuổi già

  * ngoại động từ

  làm khô, làm héo

  đốt (vết thương)

  đóng dấu bằng sắt nung

  làm cho chai đi

  a seared conscience: một lương tâm chai đá

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm vỡ, làm nổ tung

  * nội động từ

  khô héo đi

  * danh từ

  (như) sere

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sear

  * kinh tế

  nấu nhừ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sear

  make very hot and dry

  The heat scorched the countryside

  Synonyms: scorch

  Similar:

  scorch: become superficially burned

  my eyebrows singed when I bent over the flames

  Synonyms: singe

  char: burn slightly and superficially so as to affect color

  The cook blackened the chicken breast

  The fire charred the ceiling above the mantelpiece

  the flames scorched the ceiling

  Synonyms: blacken, scorch

  parch: cause to wither or parch from exposure to heat

  The sun parched the earth

  dried-up: (used especially of vegetation) having lost all moisture

  dried-up grass

  the desert was edged with sere vegetation

  shriveled leaves on the unwatered seedlings

  withered vines

  Synonyms: sere, shriveled, shrivelled, withered