search pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search pattern

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa tìm kiếm

    mẫu tìm kiếm