searcher beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

searcher beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm searcher beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của searcher beetle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • searcher beetle

    Similar:

    searcher: large metallic blue-green beetle that preys on caterpillars; found in North America

    Synonyms: Calosoma scrutator

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).