calosoma scrutator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calosoma scrutator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calosoma scrutator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calosoma scrutator.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calosoma scrutator

    Similar:

    searcher: large metallic blue-green beetle that preys on caterpillars; found in North America

    Synonyms: searcher beetle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).