searching for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

searching for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm searching for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của searching for.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • searching for

    * kỹ thuật

    tìm kiếm

    truy tìm