searching for information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

searching for information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm searching for information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của searching for information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • searching for information

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tìm thông tin