searching fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

searching fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm searching fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của searching fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • searching fire

    fire distributed in depth by successive changes in the elevation of the gun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).