search string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search string

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuỗi tìm kiếm

    xâu tìm kiếm