search antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten dò tìm