search out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search out

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tìm thấy