search report nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search report nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search report giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search report.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search report

    * kỹ thuật

    báo cáo tìm kiếm