search item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search item

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục tìm kiếm