search time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search time

    * kỹ thuật

    thời gian tìm kiếm