search speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search speed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ tìm kiếm