search tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search tree

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cây tìm kiếm