search key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search key

    * kỹ thuật

    khóa tìm kiếm

    toán & tin:

    mẫu tìm kiếm