sere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sere.

Từ điển Anh Việt

 • sere

  /siə/

  * danh từ

  cái hãm cò súng

  * tính từ & ngoại động từ

  (như) sear

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sere

  Similar:

  dried-up: (used especially of vegetation) having lost all moisture

  dried-up grass

  the desert was edged with sere vegetation

  shriveled leaves on the unwatered seedlings

  withered vines

  Synonyms: sear, shriveled, shrivelled, withered