serengeti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serengeti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serengeti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serengeti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serengeti

    a vast plain in Tanzania to the west of the Great Rift Valley known for its wildlife

    Synonyms: Serengeti Plain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).