charging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charging.

Từ điển Anh Việt

 • charging

  (Tech) nạp; tính tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • charging

  * kinh tế

  giá tiền

  sự chở

  sự mở mang

  sự nạp chuyển

  * kỹ thuật

  chất tải

  lượng tải

  mẻ liệu

  phụ tải

  sự chất tải

  sự đặt

  sự đặt tải

  sự nạp

  sự nạp điện

  sự nạp liệu

  sự nạp mìn

  sự trả tiền

  điện lạnh:

  sự định giá cước

  xây dựng:

  sự nạp thuốc nổ

  điện tử & viễn thông:

  sự tính phí tổn

  điện:

  việc nạp điện