charging platform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charging platform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charging platform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charging platform.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charging platform

    * kỹ thuật

    sàn miệng lò

    sàn tiếp liệu