charging arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charging arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charging arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charging arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charging arm

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tay chất tải