charity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charity.

Từ điển Anh Việt

 • charity

  /'tʃæriti/

  * danh từ

  lòng nhân đức, lòng từ thiện; lòng thảo

  lòng khoan dung

  hội từ thiện; tổ chức cứu tế

  board of charity: sở cứu tế

  việc thiện; sự bố thí, sự cứu tế

  charity fund: quỹ cứu tế

  (số nhiều) của bố thí, của cứu tế

  charity begins at home

  trước khi thương người hãy thương lấy người nhà mình

  sister of charity

  bà phước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • charity

  * kinh tế

  hội từ thiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet