charity school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charity school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charity school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charity school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charity school

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường học từ thiện